Intro

Algemene voorwaarden TechAds

Algemene voorwaarden TechAds

Artikel 1 – Begrippen
1.1. In deze algemene voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
b. Opdracht: de Overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Techads op grond waarvan Techads haar Werkzaamheden verricht.
c. Opdrachtbevestiging: ieder Schriftelijk stuk waarin de Opdracht van de Opdrachtgever door Techads wordt weergegeven.
d. Opdrachtgever: elk bedrijf, instelling of persoon die met Techads onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met Techads aangaat.
e. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Techads en Opdrachtgever tot stand komt met betrekking tot door Techads te leveren diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
f. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
g. Techads: de besloten vennootschap Techads, statutair gevestigd te ‘s Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 86071009.
h. Schriftelijk: op schrift gesteld, daaronder tevens begrepen elektronische correspondentie.
i. Werkzaamheden: alle activiteiten van Techads welke zo zijn of worden geïnitieerd in Opdracht van de Opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle van Techads afkomstige offertes, aanbiedingen, Opdrachtbevestigingen en alle daarmee verband houdende Overeenkomsten.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Is of worden één of meer bepalingen uit deze Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig of onverbindend verklaard, dan tast dat de geldigheid van het overige deel van deze Voorwaarden niet aan, met dien verstande dat de ongeldige of onverbindende bepaling(en) zullen worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetgeen met de oorspronkelijke bepaling werd beoogd, zal benaderen.
2.4. Techads behoudt het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden op een Overeenkomst van toepassing worden, zijn deze ook toepasselijk op andere Opdrachten of Overeenkomsten die met dezelfde Opdrachtgever tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen.
2.5. Indien op een met de Opdrachtgever al bestaande Overeenkomst eerdere Voorwaarden van toepassing zijn, vervangt de toepasselijkheid van de nieuwe Voorwaarden de toepasselijkheid van de eerdere Voorwaarden op die Overeenkomst. De nieuwe Voorwaarden treden in werking vanaf 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien Opdrachtgever de nieuwe Voorwaarden niet wenst te accepteren, dient hij dat binnen 30 dagen na bekendmaking schriftelijk kenbaar te maken aan Techads, bij gebreke waarvan de nieuwe Voorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever.

Artikel 3 – Overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen, offertes en uitlatingen van Techads zijn geheel vrijblijvend. Techads is gerechtigd om haar aanbod tot 10 dagen na aanvaarding van dat aanbod in te trekken. Indien Techads van deze opschortende voorwaarden gebruikt maakt, wordt er geacht nooit een Overeenkomst tot stand te zijn gekomen.
3.2. Techads kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Een (samengestelde) aanbieding en/of prijsopgave gedaan namens Techads dient in haar geheel te worden aanvaard. Een gedeeltelijke aanvaarding of afwijzing van een (samengestelde) aanbieding en/of prijsopgave leidt tot verval van de gehele aanbieding en/of prijsopgave.
3.4. Techads is slechts gebonden indien een Overeenkomst Schriftelijk wordt gesloten tussen Techads en Opdrachtgever, dan wel indien Techads een Opdrachtbevestiging stuurt naar Opdrachtgever.
3.5. De Opdrachtbevestiging van Techads geldt als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die is gesloten tussen Techads en Opdrachtgever. Indien er onjuistheden in de Opdrachtbevestiging staan, dient Opdrachtgever dit onverwijld Schriftelijk te melden aan Techads.
3.6. Indien de Overeenkomst niet Schriftelijk is gesloten en tevens geen Opdrachtbevestiging is verstuurd, zullen partijen desondanks gebonden zijn indien Techads begint met de uitvoering van de Overeenkomst. De facturen zullen in dat geval worden beschouwd als de Opdrachtbevestiging en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Techads en Opdrachtgever.
3.7. Alle Opdrachten worden uitsluitend gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Techads, met inachtneming van deze Voorwaarden. Tussen de Opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot Techads, de Opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige Overeenkomst tot stand, ook niet indien de Opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle Opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW aanvaard.
3.8. Iedere afwijking/aanvulling van een Overeenkomst geldt jegens Techads alleen als Techads die afwijking/aanvulling uitdrukkelijk en ondubbelzinnig Schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht
4.1. Ten aanzien van de Werkzaamheden is steeds sprake van een inspanningsverplichting, ook indien de Opdrachtgever met de Opdracht een bepaald resultaat beoogt.
4.2. Techads bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. Techads heeft het recht om de Werkzaamheden (gedeeltelijk) te laten verrichten door een of meer door Techads aan te wijzen derden.
4.3. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zijn de termijnen waarbinnen de Opdracht en de daaruit voortvloeiende Werkzaamheden dienen te worden afgerond geen fatale termijnen.
4.4. Eventuele interne belemmeringen aan de zijde van Opdrachtgever die in de weg staan aan het uitvoeren van de Opdracht, dienen door Opdrachtgever tijdig aan Techads te worden gerapporteerd, waarna met Opdrachtgever in overleg zal worden getreden over de vervolgstappen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle vertraging en extra kosten die de mogelijke interne belemmeringen met zich brengen.
4.5. Opdrachtgever zal datgene doen (en nalaten) wat in redelijkheid nodig is om Techads de Opdracht uit te laten voeren en daartoe alle benodigde medewerking verlenen. In dat kader is Opdrachtgever onder meer, maar niet beperkt tot, gehouden om alle gegevens en bescheiden die Techads naar haar oordeel nodig heeft om de opdracht uit te kunnen voeren, tijdig en in de door Techads gewenste vorm en op de door Techads gewenste wijze ter beschikking te stellen en Techads telkens onverwijld op de hoogte te stellen van feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de Opdracht van belang (kunnen) zijn.
4.6. Als Opdrachtgever handelt in strijd met artikel 4.5. van deze algemene voorwaarden is Techads – onverminderd haar andere rechten, waaronder het recht op vergoeding van door haar geleden schade – gerechtigd om extra kosten en werkzaamheden die het gevolg zijn van het niet juist, tijdig en/of volledig ter beschikking stellen van door Techads benodigde gegevens en bescheiden in rekening te brengen bij Opdrachtgever, alsmede om de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.
4.7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Techads voor alle schade die zij lijdt en voor alle aanspraken van derden in het geval de verstrekte gegevens en/of bescheiden onjuist, onvolledig, onbetrouwbaar en/of onrechtmatig zijn.
4.8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij naar aanleiding van en/of (mede) op basis van de Werkzaamheden van Techads neemt of wil nemen en is ook zelf verantwoordelijk voor de (tijdige) indiening van de stukken bij derde partijen.
4.9. Voor vaststelling van door Techads met uitvoering van de Opdracht gerealiseerde resultaten, zijn de rapportages, data(uittreksels), informatie en gegevens uit de door Techads gehanteerde (computer)systemen, software en administratie leidend. Die rapportages, data(uittreksels, informatie en gegevens leveren dwingend bewijs op van de door Techads gerealiseerde resultaten.

Artikel 5 – Honorarium
5.1. Alle door Techads aangeboden en overeenkomen tarieven en vergoedingen, zijn in Euro, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
5.2. Techads is te allen tijde gerechtigd om eenzijdig en tussentijds haar prijzen te verhogen indien en voor zover zij met een stijging van haar kosten van inkoop, productie en arbeid wordt geconfronteerd.
5.3. Opdrachtgever moet aan Techads alle niet aan Techads toe te rekenen schade vergoeden, die Techads lijdt in verband met de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 6 – Betaling
6.1. Betalingen dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. In het geval waarin betaling in delen c.q. termijnen is overeengekomen, dienen de termijnbetalingen te zijn voldaan vóór de eerste dag van iedere termijn.
6.2. (Een beroep op) opschorting, verrekening en/of matiging van enige betalingsverplichting door Opdrachtgever is uitgesloten.
6.3. Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de datum van verzuim is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) verschuldigd. Ook is Techads dan bevoegd de Werkzaamheden op te schorten, een en ander onverminderd haar overige rechten.
6.4. Klachten over een factuur dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum Schriftelijk door Techads te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het klachtrecht van Opdrachtgever vervalt en hij geacht wordt de factuur te hebben aanvaard.
6.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voor Techads met de incasso van een factuur gepaard gaan of daarmee verband houden, waaronder begrepen de werkelijke kosten van rechtsbijstand, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is vergoeding van deze kosten verschuldigd zodra hij in verzuim verkeert.
6.6. Tenzij Techads aantoont dat de daadwerkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn – in welk geval Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten vergoedt – wordt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten begroot aan de hand van het zogeheten Besluit normering incassokosten (d.d. 27 maart 2012; Stb. 2012).
6.7. Alle verplichtingen, inclusief de toekomstige betalingsverplichtingen (waaronder, maar niet uitsluitend nog resterende termijnbetalingen) die voortvloeien uit de Overeenkomst, van Opdrachtgever zijn terstond opeisbaar ingeval Opdrachtgever niet tijdig aan enige betalingsverplichting voldoet.
6.8. Betalingen worden toegerekend op de oudste openstaande factu(u)r(en), ongeacht de toerekening op de factuur of verbintenis welke de schuldenaar bij de betaling aanwijst. Alle betalingen die door Opdrachtgever worden verricht, strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.9. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen, alsmede de eventuele verschuldigde kosten en rente.
6.10. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Techads (gedeeltelijke) vooruitbetaling te doen en/of zekerheid te stellen, bij gebreke waarvan Techads gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, één en ander onverminderd haar overige rechten. Techads is gerechtigd een voorschot pas te verrekenen met de eindfactuur.

Artikel 7 – Duur en beëindiging van de Opdracht
7.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor (de in de Opdracht) bepaalde tijd en eindigt door volbrenging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2. De Overeenkomst kan niet tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd. Techads kan de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) Schriftelijk (gedeeltelijk) met onmiddellijke ingang opzeggen in geval van (gewijzigde) omstandigheden die de Opdracht en/of Werkzaamheden onrechtmatig zouden maken en/of de Werkzaamheden in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, zonder schadeplichtig te zijn.
7.3. Onverminderd het in elders in deze Voorwaarden en de wet bepaalde, is Techads bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige (nadere) ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk Schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden, op het moment dat Opdrachtgever:
a. in verzuim verkeert;
b. haar bedrijfsactiviteiten staakt of haar onderneming liquideert alsmede haar onderneming of een gedeelte daarvan overdraagt, daaronder begrepen de inbreng van de onderneming in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van de onderneming;
c. haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard;
d. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling is verleend;
e. om toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijk personen heeft verzocht, of deze op haar van toepassing is verklaard;
f. is overleden of onder curatele wordt gesteld;
g. wordt geconfronteerd met een beslag op (een deel van) haar vermogen, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd of onmogelijk wordt gemaakt;
Indien de andere partij de Overeenkomst ontbindt op één van voornoemde gronden, is zij niet gehouden tot enige (vorm van) schadevergoeding.
7.4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst (waaronder, maar niet uitsluitend beëindiging door ontbinding), heeft Techads tenminste recht op vergoeding van de reeds verrichte Werkzaamheden, alsmede de kosten die zij redelijkerwijs heeft gemaakt en/of nog dient te maken als gevolg van de voortijdige beëindiging. Alle vorderingen van Techads op Opdrachtgever worden dan onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Klachten
8.1. Klachten met betrekking tot verrichte Werkzaamheden dienen Schriftelijk aan Techads kenbaar te worden gemaakt binnen dertig (30) dagen na de uitvoering van de Werkzaamheden dan wel de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van het gebrek. Bij overschrijding van deze termijnen, vervalt elke aanspraak van Opdrachtgever tegen Techads ter zake van de klacht.
8.2. Onverminderd verval van rechten op grond van niet tijdig protesteren in de zin van artikel 6:89 BW en artikel 7 lid 1 van deze Voorwaarden vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens Techads één (1) jaar na het moment dat de Opdrachtgever daarmee bekend werd of kon zijn.
8.3. Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat de verrichte Werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één (1) jaar na de in artikel 10.1 en 10.2 gedane kennisgeving.
8.4. Techads is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, de hoogte van uurtarieven en de reiskostenvergoeding periodiek te wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1. Iedere aansprakelijkheid van Techads en van alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Techads de Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Techads wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
9.2. Indien, om welke reden ook, aan Techads of Opdrachtgever geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat de gezamenlijke aansprakelijkheid van Techads en van alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Techads de Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, wordt beperkt tot de opdrachtsom, exclusief btw, die aan Techads is betaald voor de uitvoering van de Opdracht waarmee de claim verband houdt. In geval de Opdracht een Overeenkomst betreft met een looptijd van één jaar, geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot de opdrachtsom, exclusief btw, die is betaald in het jaar voorafgaand aan de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis. In alle gevallen, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot een totaalbedrag van € 10.000,-.
9.3. Techads is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, sanctieschade en/of bedrijfsschade.
9.4. Techads is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken.
9.5. Opdrachtgever stemt ermee in dat Techads bij de uitvoering van de Opdracht gebruikt maakt van digitale communicatiemiddelen, diensten voor opslag van gegevens, apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers en/of andere zaken. Techads is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan. Techads is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeautoriseerde toegang tot, het ontoegankelijk worden van, het per abuis verspreiden van, het verloren (doen) gaan van en/of het beschadigd raken van (een deel van) de door haar opgeslagen gegevens, (computer)bestanden en/of de door haar gebruikte (digitale) netwerken, servers, werkplekken, (rand)-apparatuur, programmatuur, digitale communicatiemiddelen en/of diensten voor opslag van gegevens en bestanden.
9.6. Indien Techads een derde inschakelt, is Techads voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. Opdrachtgever machtigt Techads hierbij om eventuele door deze derde bedongen voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
9.7. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel zijn ook van toepassing indien door Techads ten onrechte een Opdracht geweigerd wordt en daaruit schade voortvloeit.
9.8. Techads en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Techads de Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd mogen zich tegenover Opdrachtgever beroepen op deze Voorwaarden en de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen, ook als zij aansprakelijk worden gesteld/gehouden op basis van een niet contractuele grondslag, zoals onrechtmatige daad. Opdrachtgever doet afstand van alle vorderingsrechten jegens alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Techads de Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, en doet afstand van zijn of haar recht om vorenbedoelde individuele beroepsbeoefenaren zelf aansprakelijk te stellen en te houden. Voor zover nodig/mogelijk gelden de bepalingen van deze Voorwaarden (ook) als derdenbedingen ten behoeve van de in dit artikel genoemde personen. Opdrachtgever vrijwaart Techads en de in dit artikel genoemde personen voor aansprakelijkheid door derden, in verband met de verstrekte Opdracht, behoudens voor zover een verzekering bij afwezigheid van dit beding in verband met zulke aansprakelijkheid een uitkering zou doen.
Artikel 10 – Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid als bedoeld in artikel 6:75 BW, waaronder ook maar niet beperkt tot wordt begrepen elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, ziekte van de door of namens Techads ingezette personen alsmede overmacht van derden die zijn betrokken bij de uitvoering van de Opdracht.
10.2. Indien naar het oordeel van Techads de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Techads het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
10.3. Techads heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Techads aan haar verplichtingen had kunnen voldoen.
10.4. Techads is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
11.1. Alle mogelijke (intellectuele) eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of voortvloeien uit de door Techads verrichte werkzaamheden komen toe aan Techads.
11.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de adviezen en (andere) uitkomsten van de Werkzaamheden en/of andere zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van Techads rusten zonder Schriftelijke toestemming van Techads te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen of derden daarvan direct of indirect te laten profiteren.
11.3. Opdrachtgever vrijwaart Techads tegen elke aanspraak van een derde wegens een (eventuele) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van die derde.
Artikel 12 – Beschermende bepalingen
12.1. Door gebruik te maken van de producten en/of diensten van Techads, gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat Techads Persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever stemt in met het opnemen van de Persoons- of bedrijfsgegevens van Opdrachtgever in de digitale en administratieve systemen van Techads.
12.2. Indien Techads naar haar oordeel kwalificeert als verwerker van Persoonsgegevens in opdracht van Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke, werkt Opdrachtgever op eerste verzoek van Techads mee met het sluiten van een verwerkersovereenkomst waarop deze Voorwaarden, inclusief de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, mutatis mutandis van toepassing zijn, behoudens voor zover die bepalingen op grond van dwingendrechtelijke bepalingen buiten toepassing dienen te blijven.
12.3. Zowel Opdrachtgever als Techads verplichten zich alle vertrouwelijke gegevens met betrekking tot (het onderwerp en de uitvoering van) de Opdracht en elkaar waarover zij beschikken, geheim te houden en niet aan derden te openbaren. Voorgaande verplichtingen gelden niet indien dergelijke informatie (i) publiekelijk bekend is, (ii) aan derden bekend is geworden zonder dat daarmee dit artikel is geschonden, (iii) in het belang van (een procedure omtrent) (de uitvoering van) de Opdracht moet worden verstrekt door Techads aan een haar ingeschakelde derde en/of verzekeraar, dan wel door een van hen zelf moet worden aangewend in het belang van (een procedure omtrent) (de uitvoering van) de Opdracht, of (iv) op grond van een wettelijke verplichting of andere toepasselijke regelgeving van toepassing op (één der (partner-) aandeelhouders van) een van hen openbaar dient te worden gemaakt.
12.4. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende afspraak is Techads door Opdrachtgever gemachtigd om de identiteit en de aard van Opdrachtgever en de aard van de voor Opdrachtgever verrichte Werkzaamheden in marketinguitingen te openbaren.
12.5. Opdrachtgever zal voor de duur van de Overeenkomst en tot één (1) jaar na het einde van de
Overeenkomst geen personeel en/of door Techads bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden benaderen en/of weglokken van Techads en/of hen aanzetten om in dienst te treden bij Opdrachtgever zelf of bij derden. In geval van overtreding van deze bepaling, is Opdrachtgever aan Techads, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van € 25.000,-, vermeerderd met de wervingskosten die Techads zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) en/of derde(n) aan te trekken, één en ander onverminderd haar overige rechten, waaronder tot schadevergoeding.
Artikel 13 – Geschillenbeslechting, toepasselijk recht
13.1. Op deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen tussen Techads en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. Ten aanzien van alle geschillen tussen Techads en Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot de totstandkoming, geldigheid en uitvoering van de Overeenkomst, is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.
13.3. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet dat Partijen in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om een geschil te laten beslechten door mediation of bij wijze van bindend advies.
13.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86071009.